مجلس موسسان

اسماعیل سپهر : مجلس مؤسسان یا کنگره شوراها؟ نقدی بر مواضع رفیق روبن مارکاریان در رابطه با مجلس مؤسسان و نهادهای شورایی ـ بخش دوم

اسماعیل سپهر : مجلس موسسان یا کنگره شوراها؟ کدام یک ظرف بهتری برای تبلور اراده بی واسطه مردمان فراهم می آورد؟ ـ بخش اول

رحمت خوشکدامن : در حاشیه بحث رفقا فراهانی- مارکاریان

مناظره روبن مارکاریان و بهروز فراهانی پیرامون دولت آلترناتیو، مشخصات شورا و مجلس موسسان

ضرورت تدوین راهبردی زیست بومی(زیست محیطی)

بهروز فراهانی : بحث تئوریک یا بررسی تاریخی ؟ پاسخی به رفیق حمید پورقاسمی د ر باره مجلس موسسان و نظر روزا لوکزامبورگ

ناصر اصغری : در دفاع از لنین، در دفاع از برنامه حزب کمونیستی نقد نوشته‌ای از تقی روزبه

جایگاه مجلس موسسان در انقلاب آتی ایران و تعیین نظام آینده گفتگو با حمید پورقاسمی

میزگرد  : تاسیس نظام آینده با مجلس موسسان یا کنگره شوراها و یا دمکراسی مستقیم؟

دو گرایش از سازمان راه کارگر پیرامون نحوه تاسیس دولت و نظام آینده

در دفاع از مجلس موسسان نگاهی به تفسیر رفیق فراهانی از دیدگاه روزا لوکزامبورگ (1) حمید پورقاسمی

تقی روزبه : نگاهی به مباحثات پیرامون تغییربرنامه راه کارگر: گامی به جلو یا به عقب؟

بهروز فراهانی . دو مقاله / روزا لوکزامبورگ ، دمکراسی ، مجلس موسسان و دولت شوراِئی I -- رُزا لوکزامبورگ مجلس ملی II -- رُزا لوکزامبورگ مجلس ملی یا حکومت شوراها؟

آرش کمانگر : از کدام نوع دمکراسی دفاع میکنیم؟

بدیل شورایی نیز میتواند به حق رای عمومی و آزادیهای بی قید و شرط سیاسی وفادار باشد!

نسرین ابراهیمی : تجارب تاریخی در مورد مجلس موسسان

هدایت سلطان زاده : مجلس موسسان یا شورا؟
سایر مطالب این مجموعه