جاده­ ها
 
در ما سفر می­ کنند
 
آدرس­ ها کهنه می ­شوند
 
ما خانه عوض می­ کنیم وُ
 
دست از آرزوهامان
 
برنمی ­داریم
 
به شوقِ دیدارت
 
پای در راه
 
شب
 
سراغت را از ستاره می­گیریم.
 
روزی
 
چمدانِ خاطره ­ها وُ
 
سفر نامه ­ی ما را
 
کسی از اهالی صبح
 
پیدا می­ کند!