همراه کارگران: اعتصاب کارگران کارخانه سیمان صوفیان، امروز یکشنبه 21 بهمن وارد پنجمین روز خود شده است. به گزارش همراه کارگران به نقل از  منابع محلی، این کارگران در اعتراض به سه ماه دستمزد معوقه وعدم برخورداری از بیمه اعتصاب کرده اند. سیمان صوفیان در ۵ کیلومتری شهر صوفیان در استان آذربایجان شرقی، قرار دارد.