زنی دلیر که در سراسر این شب های دیجور ستم و استبداد و آزادی کشی حتی یک دَم از پا ننشست. 

نبودش ضايعه اى بزرگ براى مادران و همسران بازماندگان خاوران میباشد یادش گرامی