نوشته ای از آقای هاشم خواستار نماینده ی معلمان آزادیخواه ایران- 19 بهمن 97

همیشه در تاریخ ، شاه و شیخ(روحانی) دو بال قدرت استبداد ازجمله در ایران و اروپا بوده است.

شعرشبچرانی به مناسبت 28 مرداد 1332 و اکنون بخاطر ربودن انقلاب 22بهمن

51 سال از سرودن شعر شبچرانی گذشته و ملت ایران هنوز در تب استبداد می سوزد و برای آزادی مبارزه میکند.
همیشه در تاریخ ، شاه و شیخ(روحانی) دو بال قدرت استبداد ازجمله در ایران و اروپا بوده است.
هیچکس نمی تواند از شاهی که در 25 مرداد 32 از کشور فرار کرد و سپس در 28 مرداد همان سال با کودتای امریکایی و انگلیسی و همدستی روحانیت به رهبری آیت الله کاشانی، به کشور بر گشت دفاع کند.شاهی که بعد از موفقیت در کودتا، بسیاری از مبارزان از جمله دکتر فاطمی، وزیرخارجه ی مصدق را شهید کرد. شاهی که با درآمد تولید شش ملیون بشکه ای نفت مغرور شده و صدای هر آزادیخواهی را در گلو خفه و میگفت یا عضو حزب رستاخیز شوید و یا پاسپورت گرفته و از ایران بروید.

آری نمی توان از شاه دفاع کرد و نمی توان از آقای خمینی که آزادی ملت را با وعده های دروغ ربود نیز دفاع کرد.
آقای خمینی که مدعی بود:مارکسیست ها نیز در حکومتش آزاد و هم دنیا وهم آخرت ملت ایران را آباد می کند اما با قتل و غارت و چپاول ملت ایران توسط ایادی آقای خمینی و جانشینش آقای خامنه ای ، کشور عزیز ما ایران را آتش زده و اکنون دارند شخم میزنند.

در این شکی نیست و نباید شک کرد که استبداد عبا و عمامه و نعلین (استبداد دینی) از استبداد کت و تاج و چکمه(استبداد شاهی)مخوفتر است،چون مستبدین دینی نظرشان را بنام حکم خدا اجرا میکنند و در این اجرا میگویند: در اجرای حکم خدا چون و چرا وجود ندارد.

شعر شبچرانی توسط اقای نعمت میرزا زاده (م.آزرم) در مرداد 46 در مشهد به مناسبت کودتای 28 مرداد 32 سروده شده است و گویی همین امروز در بهمن 1397 به مناسبت ربودن انقلاب سروده شده، چرا که هر دو رژیم شاه و شیخ، ربودن آزادیهای ملت ایران را جشن گرفته و می گیرند.(اقای نعمت میرزا زاده سراینده ی شعر که در رژیم شاه زندان بود، در فرانسه در تبعید ناخواسته بسر میبرد.)

این نوشته را تقدیم میکنم به شهدای دانشگاه ارومیه که با هر دین و مسلکی که داشتیم در اعتصابات دانشجویی سال های 51-55 این شعر را گروهی میخواندیم، یاد و نامشان از هر قوم و قبیله ای که هستند جاودان باد.

شب بد، شب دد، شب اهرمن وقاحت بشادی دریده دهن
شب نورباران،شب شعبده، شب خیمه، شب بازی اهرمن
شب گرگ در پوستین شبان شب کاروان داری راهزن
شب سالروز جلوس دروغ شب یادبود بلوغ لجن
شب کوی و برزن چراغان شده فضاحت زشیپورها نعره زن
شب شبچرانی به فرمان دیو شب سور اهریمن و سوک من

 ایران مشهد سیدهاشم خواستار نماینده ی معلمان آزادیخواه ایران-19 بهمن  1397  

برگرفته از فیس بوک