هوشنگ سپهر: انقلاب اکتبر و هنر

بوریس پاسترناک در رمان «دکتر ژیواگو» منتشره در سال 1957 ، از زبان یوری قهرمان کتاب ،  و در واقع احساس دلتنگی خود نسبت به انقلاب  

 1917 را چنین توصیف می کند : 

« فقط فکر کن که چه چیزهای واقعا فوق العاده ای دور و بر ما دارد اتفاق می افتد ! از این قبیل چیزها تا ابد فقط یک بار اتفاق می افتد ......آزادی برایمان از آسمان نازل شد ! »    

انقلاب اکتبر و هنر