بیست و شش بهمن، روز آغاز فعالیت علنی کومه له، روز گرامیداشت یاد رفیق محمد حسین کریمی از بینانگذاران کومه له را به همه فعالین کومه له و حزب کمونیست ایران و به همه دوستداران آزادی و سوسیالیسم تبریک گفته و یاد فراموش نشدنی جانباختگان کومه له، که برای رهائی از ستم ملی، استبداد و استثمار چان باختند را گرامی می داریم.

لازم است یادآوری کنیم که کومه له به عنوان یک جریان چپ و متعهد به جنبش سوسیالیستی و کارگری سراسری ایران پایه گذاری شد. پایه گذاران کومه له رهائی از ستم ملی را در پیوند گسست ناپذیر با رهائی از ستم طبقاتی دانسته و خود را بخشی از جنبش سوسیالیستی سراسری ایران برای آزادی و سوسیالیسم قلمداد می کردند.  کومه له در طول دهه های گذشته تحولات مهمی را به لحاظ عقیدتی، سیاسی و تشکیلاتی پشت سرنهاده و در میان آن گرایشات گوناگونی شکل گرفته اند. بخشی از این جدائی ها محصول ارزیابی از نقش و جایگاه کومه له بر مبنای سنت دوران تاسیس و فراروئیدن آن به عنوان بخشی از یک جریان کمونیستی سراسری، و یا مخالفت با این سمت گیری، و از جمله تعابیر گوناگون از نقش و اهمیت مسئله ملی و رابطه آن با جنبش سوسیالیستی، ارزیابی از تحولات منطقه و نقش امپریالیسم و بوِیژه امپریالیسم آمریکا و ... بوده است. قطعا تلاش های رفقای کومه له "سازمان کردستان حزب کمونیست ایران" در دفاع از سنت های سوسیالیستی کوموله و مقاومت در برابر تهاجم گرایشات ناسیونالیستی، ادامه سنت های سوسیالیستی و انقلابی کومه له در شرایط کنونی اهمیت فوق العاده ای در همبستگی های بزرگ طبقاتی در ایران و منطقه ما دارد. مدتهاست که تحولات ایران و منطقه، بحرانهای ویرانگر در سوریه وعراق وافغانستان و... مساله نگاه و رویکرد به مساله ملی را به موضوع وعاملی مهم تبدیل کرده است. اهمیت مسئله ملی و به ویژه مسئله کرد در منطقه خاورمیانه را بیش از هر زمان دیگری به موضوع وعاملی برای دخالتهای قدرتهای بزرگ و ارتجاعی تبدیل شده است. برخورد مسئولانه و روشن به آن برای چنبش کارگری و کمونیستی اهمیت بسیار زیادی یافته است

 

طبعا در کشور ما ایران، به مثابه کشوری چندملیتی پاسخ اصولی به مسئله ملی یکی از ملزومات اساسی در پیکار برای برقراری حق تعیین سرنوشت مردمان و آزادی و سوسیالیسم است. با توجه به مجموعه تحولات چند دهه گذشته در سطح جهانی و منطقه، اکنون رفع ستم ملی از ملیت های تحت ستم ایران یک پاسخ همه جانبه و فراگیر را می طلبد امری که در اشکال گوناگون در مطالبات جنبش های ملی جاری در کشورمان پژواک یافته است. قطعا سیاستها و راه حل های بورژوایی تاکنونی که برمبنای بی حقوقی دیگر ملیتها و حاشیه شده گی ملتهای تحت ستم اجرا شده، نمیتواند پاسخی دمکراتیک و انسانی به مساله ملی باشد. این سیاستها تنها گرایشات جدائی طلبانه بورژایی ملیت های تحت ستم را تقویت میکند. سیاست چپ و ترقیخواهانه باید در تلاش پاسخی همه جانبه و فراگیر در رابطه با حق تعیین سرنوشت مردمان باشد. سیاستی که تنها از طریق  مداخله مستقیم مردم و ارگانها و نهادهای مستقل آنها میتواند صورت گیرد. سیاستی روشن که در مقابل گرایشات جدائی طلبانه بورژوایی ملیت های تحت ستم و سیاستهای امپریالیستی و ارتجاعی و از فراز سر مردمان است. این سیاست طبعا در مقابل  سیاستهای جدا سازیها و بالکانیزه شدنها، اتحاد طبقاتی کارگران و زحمتکشان ایران فارغ از اختلافات ملی را را طرح کرده و تلاش میکند جبهه طبقاتی کارگران را علیه نظام سرمایه داری و رژیم اسلامی حاکم تقویت کند.

 

 خوشبختانه در سالی که گذشت گامهای مثبتی در این راستا برداشته شده است. اتحاد عمل و همکاری شش جریان چپ و کمونیست، که حزب کمونیست ایران و سازمان راه کارگر در میان آنها هستند، اتحاد عملهای پایدار و ادامه داری که در بسیاری از کشورها و شهرها در اکسیونهای دفاع از جنبش کارگری و اجتماعی فعالین چپ سازمان داده اند، فراخوان مشترک در اعلام اعتصاب عمومی در کردستان، در دفاع از کولبران، در دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی، در دفاع از جنبش دمکراتیک و ترقیخواهانه کردها در سوریه و... و اینک  تاسیس تلویزیون ۲۴ ساعته مشترک، نوید روشنی است بر اینکه که حزب کمونیست ایران و به تبع  کومه له ، برای تقویت گفتمان چپ و سوسیالیستی گامهای بسیار مهمی برداشته اند. سازمان ما با همه توان خود تلاش خواهد کرد به این سیاست مسئولانه و درست یاری رساند و در جهت تقویت جبهه کار علیه سرمایه و سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی بکوشد .

 

رفقای عزیز بار دیگر، در سالگرد ۲۶ بهمن « روز کومه له» یاد همه جانباختگان  کومه له و همه مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم در ایران را گرامی داشته و به خاطره فراموش نشدنی آن ها درود می فرستیم و امیدواریم که همکاریها و رفاقتهای ما تعمیق یافته و گسترش آن به تقویت جبهه کارگری و کمونیستی ایران بیانجامد. دستهایتان را بگرمی میفشاریم.

 

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!

 

روابط عمومی سازمان راه کارگر

   ۱۶ فوریه ۲۰۱۹