جمهوری اسلامی و دولت آمریکا هر دو در راس و از حامیان تروریسم هستند.

 

سپاه پاسداران ستون اصلی جمهوری اسلامی و پایه اصلی ترور، اعدام، شکنجه .

 

تحریم سپاه توسط ترامپ هیچ ربطی به آزادی، و حق حاکمیت مردمان ایران ندارد .

 

نه به جمهوری اسلامی،

 

 نه به مداخلات خارجی و فرصت طلبان دنباله رو تغییر رژیم با مداخله خارجی،

 

آری به مبارزات حق طلبانه، آزادیخواهانه ، عدالت جویانه ،ضد استثمار ، ستم و استبداد

کارگران، زحمتکشان ،معلمین ، زنان، دانشجویان و خلق های تحت ستم  .