مجلس موسسان

اسماعیل سپهر : مجلس مؤسسان یا کنگره شوراها؟ نقدی بر مواضع رفیق روبن مارکاریان در رابطه با مجلس مؤسسان و نهادهای شورایی ـ بخش دوم

اسماعیل سپهر : مجلس موسسان یا کنگره شوراها؟ کدام یک ظرف بهتری برای تبلور اراده بی واسطه مردمان فراهم می آورد؟ ـ بخش اول

رحمت خوشکدامن : در حاشیه بحث رفقا فراهانی- مارکاریان

مناظره روبن مارکاریان و بهروز فراهانی پیرامون دولت آلترناتیو، مشخصات شورا و مجلس موسسان

ضرورت تدوین راهبردی زیست بومی(زیست محیطی)

بهروز فراهانی : بحث تئوریک یا بررسی تاریخی ؟ پاسخی به رفیق حمید پورقاسمی د ر باره مجلس موسسان و نظر روزا لوکزامبورگ

ناصر اصغری : در دفاع از لنین، در دفاع از برنامه حزب کمونیستی نقد نوشته‌ای از تقی روزبه

جایگاه مجلس موسسان در انقلاب آتی ایران و تعیین نظام آینده گفتگو با حمید پورقاسمی

میزگرد  : تاسیس نظام آینده با مجلس موسسان یا کنگره شوراها و یا دمکراسی مستقیم؟

دو گرایش از سازمان راه کارگر پیرامون نحوه تاسیس دولت و نظام آینده

در دفاع از مجلس موسسان نگاهی به تفسیر رفیق فراهانی از دیدگاه روزا لوکزامبورگ (1) حمید پورقاسمی

تقی روزبه : نگاهی به مباحثات پیرامون تغییربرنامه راه کارگر: گامی به جلو یا به عقب؟

بهروز فراهانی . دو مقاله / روزا لوکزامبورگ ، دمکراسی ، مجلس موسسان و دولت شوراِئی I -- رُزا لوکزامبورگ مجلس ملی II -- رُزا لوکزامبورگ مجلس ملی یا حکومت شوراها؟

آرش کمانگر : از کدام نوع دمکراسی دفاع میکنیم؟

بدیل شورایی نیز میتواند به حق رای عمومی و آزادیهای بی قید و شرط سیاسی وفادار باشد!

نسرین ابراهیمی : تجارب تاریخی در مورد مجلس موسسان

هدایت سلطان زاده : مجلس موسسان یا شورا؟
سایر مطالب این مجموعه
 

 خبر اصلی این است: سیستم قضایی-امنیتی حسابی وحشت کرده است! وقت اقدام اساسی و نهایی رسیده است!

پیام از هفت تپه به تمام کارگران و مزدبگیران در ایران و جریانات مدافع کارگران، مردم آزادیخواه و رسانه ها در ایران و جهان!

احکام سنگین صادر شده علیه کارگران هفت تپه و حامیان ما، بیش از هر چیزی، نشاندهنده وحشت سیستم از انفجار اعتراضات کارگری است.
ریاکارها و دروغگوها! بر دست کارگر بوسه میزنند و امان میدهند که کارگر در حضور آنها هرچه میخواهد گله کند تا بعد شرکایشان در دادگاه، کارگران را به حبس محکوم کنند! ریاکاران بیشرف! حنای شما برای ما کارگران رنگی ندارد! بوی وحشت شما مفت خورها تمام مملکت را برداشته است.

احکام صادره علیه همکاران و حامیان ما و احکام صادره علیه شرکت کنندگان در مراسم روز کارگر در تهران، در واقع آخرین دست و پا زدن سیستم قضایی-امنیتی است. میخواهند آخرین تقلا را بکنند بلکه با اعداد بیشتر به عنوان حبس، شاید کارگران بترسند! اما این احکام سنگین، نشانه نیاز شما جیره خواران سرمایه و سرکوب به ایجاد وحشت است؛ نشان دهنده ترس و وحشت و دستپاچگی شما حکومتی هاست. به خوبی میدانید یک دهم این احکام هم اجرا نمیشود زیرا عمر سیستم قضایی و سرکوب، کوتاه تر از این حرف هاست 😊⛳️👌

دوستان، همکاران و سایر کارگران در نقاط دیگر کشور! فعالان کارگری و جریانات مدافع کارگر!
این سیستم، حسابی ترسیده است. با اتحاد و اعتماد به نفس بیشتر، اعتراضات و اعتصاب ها را گسترش دهیم! اعتراضات علیه احکام صادره و علیه سیستم سرکوب را گسترش دهیم. اکنون که آنها اینهمه وحشت کرده اند، دقیقا وقت اقدام نهایی است!

علیه احکام صادره خواهیم ایستاد و از آن نترسیده ایم! برعکس، ما کارگران هفت تپه عمیقا مفتخریم که تا این درجه، باعث وحشت شما مفت خوران، دزدها، اختلاسگران، استثمار کنندگان و سرکوبگران شده ایم! 😊👌
ما پیامی که به قصد ایجاد رعب ارسال کردید را دریافت کردیم و آنرا به فاضلاب های شوش و هفت تپه و خوزستان سپردیم!  آیا پیام ما به شما به اندازه کافی، صریح و روشن است؟ از این بیشتر بترسید که ما متوجه ترس و وحشت و دستپاچگی شما شده ایم!

مبارزه تا لغو خصوصی سازی در نیشکر هفت تپه و مبارزه تا آزادی دوستانمان و تا درهم شکستن سیستم سرکوب و استثمار! ⛳️⛳️     

جمعی از کارگران هفت تپه- شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
♦️انتشار : کانال مستقل کارگران هفت تپه

⬆️ خبر اصلی این است: سیستم قضایی-امنیتی حسابی وحشت کرده است! وقت اقدام اساسی و نهایی رسیده است⛳️😊👌