روز دوشنبه 20 اسفند ، جمعی از کارگران هفت تپه به همراه مادر اسماعیل بخشی فعال کارگری بازداشتی، در مقابل ساختمان حراست شرکت نیشکر هفت تپه تجمع کردند، همچنین گروهی از مالباختگان پدیده شاندیز در تهران، شماری از کارگران شرکت پیمانکاری سد بالاخانلو قزوین، تعدادی از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، جمعی از نمایندگان فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته و گروهی از کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت و دانشجویان خواجه نصیر،  در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند.
https://t.me/hamrahekargaran