يكى از مجروحين درگيرى سپاه با سيل زدگان دشت آزادگان درگذشت

 

عبود جليزى فرزند خلف از اهالى روستاى جليزى مسير الله و اكبر دشت آزادگان كه در درگيرى و تيراندازى نيروهاى سپاه به سيل زدگان روستاهاى جليزى ، صگور وشاكريه در بامداد 14 فروردين مجروح شده بود، در بيمارستان آپادانا درگذشت.

 

عبود جليزى داراى سه پسر و سه دختر كه هيچكدام از آنها ازدواج نكرده اند وتنها منبع در آمد اين خانواده زمين كشاورزى آنهاست كه توسط سپاه وبعد از انفجار سيلبند زير آب رفت./ 16 فروردين ماه