در چند روز گذشته که کل استان درگیر سیل بود و هست ما شاهد تشکیل شوراهای مردمی برای کمک و هماهنگی بیشتر در این شرایط بودیم و هستیم.
خیلی از همکاران هم در این شرایط به کمک سیل زدگان رفتند و همه در این شرایط به نوعی در حال زیستن در زندگی شورایی هستند.
زندگی شورایی که مرد و زن و کودک نمیشناسد و هر کدام بسته به شرایط و نیاز مشغول کار و کمک هستند.
در شرایطی که دولت و مسئولین دزد ، چپاولگر و اختلاسگر فقط برای گرفتن عکس سلفی در منطقه حاضر شدند و هیچ کمکی به مردم سیل زده نشد این خود مردم بودند که حتی شورایی سیل بند انسانی تشکیل دادند و با بدن های خود جلوی سیل و ویرانی بیشتر را گرفتند.
این تجربه موفق شورایی راه را نشان می‌دهد ، راه متشکل شدن ، همبستگی و همیاری، چرا که همه این مردم میدانند که از این مسئولین هیچ توقعی نیست و همه به فکر دزدی و پر کردن جیب خود هستند، پس فقط درد مشترک و روحیه همیاری و همبستگی خود مردم بود که آنها را در این شوراها گرد هم آورد و یک تجربه موفق و چراغ راه آینده شد.

🔺زنده باد شوراهای مردمی.

⬆️ پیام همکار
♦️کانال مستقل کارگران هفت تپه