در پی اعتصابی که دیروز در محل کارخانه رخ داد که به علت وضعیت قراردادها، خواسته ی بازگشت کاظمی، اعتراض به ضعف شورای اسلامی و خواسته ی استعفای آنها برگزار شد، ظرف دیروز و امروز نیروهای امنیتی تعداد کثیری از همکاران را احضار، تهدید و تعدادی را نیز بازداشت کرده اند.

نبروهای امنیتی که شدیدا از اعتصاب مجدد در هفت تپه وحشت کرده اند، طی دیشب با ده ها کارگر تماس گرفته و آنها را تهدید کرده اند. همچنین تا این لحظه دست کم ۴ کارگر را بازداشت کرده اند.

میزان نارضایتی کارگران هفت تپه و حجم مطالبات ما انچنان است که با چند نهدید و بازداشت نخواهند توانست اعتراضات ما را متوقف کنند. ما از همه همکاران میخواهیم که با هُشیاری و اتحاد در مقابل توطئه های عوامل دولت و کارفرما و نیروهای امنیتی ایستادگی کنند و برای به دست آوردن خواسته ها منجمله، آزادی نماینده مان اسماعیل بخشی، اعتراض برای لغو خصوصی سازی، سامان دادن قراردادها و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل به اعتراض خود ادامه دهند.

جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

♦️کانال مستقل کارگران هفت تپه