دانشجویان دانشگاه تهران طی هفته گذشته شاهد حضور و استقرار نیروهای حفاظت فیزیکی زن در همراهی با ماموران پیشین، به منظور دخالت در امر پوشش خود بودند.

این اقدام دانشگاه که تعرض آشکار به حریم خصوصی دانشجویان، نقض مستقیم حقوق انسانی آنان و ستم عریان علیه زنان محصل است ، در جمع ها و محافل دانشجویی با اعتراضات فراوانی روبه رو گشته است.

نکته آنکه نباید فراموش کرد، اندک آزادی که دانشجویان این دانشگاه در قیاس با دیگر دانشگاه ها در امر پوشش خود داشته اند، نه مبنی بر لطف مدیران و مسئولان ، که حاصل و دست‌رنج بارها مقاومت و پافشاری دانشجویان بر حقوق بدیهی خود بوده است.

حال دانشجویان بر آن شده اند تا برای حفظ میراث این مقاومتها؛ با گردهم آیی در محوطه دانشگاه که همواره ساحت نمادین آزادی خواهی و برابری جویی بوده است ، دست اقتدارطلبان و سودجویان را از حریم انسانیشان کوتاه نمایند.
@ordoyekar