دوستان گرامی
با درود
پوستر یادمان اوج کشتار تابستان 1367 تقدیم می شود
برنامه یادمان در روز شنبه 28 سپتامبر 2019 در محل زیر برگزار خواهد شد:

19H30

Bourse du Travail, Salle Eugène Hénaff
29 Boulevard du Temple, 75003 Paris
Métro: République / Oberkampf
 
روی همکاری، کمک و شرکت شما حساب می کنیم
انجممن دفاع از رندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران
پاریس