حمایت های گرم و صمیمانه شما عزیزان در طول مدت بازداشت را حس کردیم و باعث دلگرمی و عامل ثبات قدم ما نیز بود. از تمام آزادی‌خواهان و برابری طلبان، سندیکاها و نهادهای کارگری، فعالان اجتماعی و سیاسی، معلمان، هنرمندان، دانشجویان و تمامی کسانی که در روزهای بازداشت ما به هر نحوی همبستگی خود را در دفاع از متحدین طبقه کارگر نشان دادند، ممنونیم. این حمایت ها در آزادی موقت ما موثر بود.
در غیاب همبستگی ما، سرمایه داران و استثمارگران هر روز چپاول و تاراج زندگی ما و جامعه را ادامه خواهند داد. همبستگی و تشکل یابی نیروهای ترقی خواه و واقعی جامعه تنها راه چاره کارگران و حامیان آنان است، تا بتوان در دفاع از حقوق بدیهی طبقه کارگر در برابر نظام سرمایه داری و تعرض های ناتمام آن به زندگی انسان ها مقاومت کرد و چاره‌ای اندیشید.
حال مساله‌ی دیگری نیز که مطرح است، تلاش برای آزادی و دفاع از حداقل حقوق زندانیان سیاسی و جنبش حق طلبانه‌‌ی جامعه است که این روزها تحت فشار احکام قضایی، امنیتی کردن اکثر اعتراضات کارگری و بازداشت های گسترده قرار گرفته‌اند.

به نوبه‌ی خود از تمامی کسانی که از ما حمایت کردند، ممنون و سپاسگذاریم. حمایت شما  روحیه، دلگرمی و اعتماد به نفسی مضاعف برای ما بود. به امید پاره کردن طوق های بردگیِ استثمار و بهره کشی در هر نقطه‌ی این جهان دردمند ما.

زنده باد اتحاد جهانی طبقه کارگر!

رهام یگانه و هیراد پیربداقی

-کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه