دادگاه انقلاب  اهواز با ارسال نامه های جداگانه به۴۱ نفر از کارگران فولاد از آنها خواسته در روزهای آینده خود را به شعبه ۲۰ این دادگاه معرفی کنند.