مهر آفاق مقیمی نیاکی

امروز برگی دیکر از دفتر واقعیت به رویم گشوده شد، هر چند آگاه بودم که لمس کردن
و چشیدن واقعیات موجود زندگی با آنچه در ذهن پرورش میدهی متفاوت است. در واقع
بهم پیوستگی و تنیدگی دیالکتیکی ذهنیت و عینیت و ر ابطه جدائی ناپذیر آنها از
یکدیگر رهنمون راه سوسیالیسم واقعی است نه رویای مه آلود ره گم کرده.
امروز نظاره گر حرکتی در کشوری بودم که شاید اگر از نزدیک لمس نمیکردم در باورم
نمی گنجید. دولت سوئد مهماندار نماینده رژیمی بود که چند روزی پس از غصب
انقلاب 57 کشتار را سر لوحه کار خود قرار داد. این کشتارها و جنایات از اعدام
مسئولین حکومت پیشین شروع شد که پله اول بود و بلافاصله در بیست و هشتم مرداد
۵٨ در کردستان و بعد در ترکمن صحرا و کشتار سالهای 60 تا سال ۶٧ که حاکمان
جهل و سرمایه بر حکم های داده شده خود خط بطلان کشیدند و نسل کشی دیگری را در
تاریخ جهان ثبت کردند.
اما مبارزان راه آزادی با جانفشانی ققنوس وار از آتش سر برآوردند تا پیام آور آزادی
کارگران، زحمتکشان و آزایخواهان باشند. جنایتکاران حاکم با فشار و افشاگری
..بازماندگان ، بدون پاسخگوئی مجبور به پذیرش اعدامها شدند
فرستاده جهل و ارتجاع و مهمان دولت سوئد هنوز منکر اعدامها وزندانیان سیاسی
درایران است. با ورود ظریف به سوئد به وضوح قابل مشاهده بود که سرمایه داری
چگونه به منافع خود میاندیشد، آری در جائی که منافع وجود دارد بر هر چه انسانیت
و انسان بودن است خط بطلان میکشند.
امروز همه راهها بسته بود از ایستگاه قطار جو نظامی کاملا حس میشد و در مسیر
راه پلیسهای مجهز در حال آماده باش با تجهیزات کامل با اسب و سگهای تربیت شده
به خیابان آمده بودند. فقط تانک و توپ را کم داشتند. آنها نمی خواستند که گوش
نماینده فاشیست ، هیچ صدای اعتراضی را بشنود، غافل از اینکه سالهاست که
گوشهای او کر است. او خادم نظام سرمایه داری و امپریالیسم است. ظریف منکر هر
گونه اعدام و زندانی سیاسی شده است.
و اگر این حرکت را از نزدیک در کشوری که مدعی آزادی است نمی دیدم در باورم
نمی گنجید که چگونه دولتهای سرمایه داری مدعی آزادی و دمکراسی از فاشیستها

استقبال میکنند و با مردم زخم خورده و جان بدر برده از دست همین فاشیستها رفتار
سرکوبگرانه ای دارند. بدین ترتیب یک بار دیگر با روشنی دریافتم که در اندیشه
دیالکتیک ماتریالیستی ذهنیت مبتنی بر عینیت است و عینیت آن است که در نظام
سرمایه داری در جائیکه صحبت منافع و سود در میان است انسانیت جایگاهی ندارد.