با اندوه بسیار باخبر شدیم رفیق محسن خاصه خان دلخوش (ر.حمید) از همراهان آغازین راه کارگر به علت سکتۀ قلبی در شهر فرنکفورت آلمان جهان را بدرود گفت و از میان ما رفت. وی زادۀ لاهیجان بود و از نوجوانی فعالیت سیاسی اش را با سازمان ما آغاز کرد. پس از سرکوب وحشیانۀ نیروهای سیاسی توسط حکومت  جنون و جنایت جمهوری اسلامی به ناچار ایران را ترک و به تبعید آمد. رفیق گرچه در خارج کشور از فعالیت های سازمانی کناره گرفت اما، همواره بر آرمان های آزادیخواهی و دادگری اجتماعی استوار و پای بر جای بود و دل درگرو رهایی کارگران و زحمتکشان و لگدمال شدگان داشت و تا پایان زندگی اش بر آن آرمان ها ماند. او انسانی زلال، بی غل وغش و پاکباز بود. یاد و خاطره اش گرامی و مانا باد.

سازمان راه کارگر در گذشت رفیق حمید را به خانواده ، دوستان ورفقایش تسلیت می گوید و خود را غم ایشان شریک می داند

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ مه ۲۰۲۰