وقتی دلبندانم را سر بریدند
صدایم را کسی نشنید
لشگریان اسلام مرا به بردگی بردند و
در بازار بردگان بحراج گذاشتند
تا در بی پناهی
تن به اسارت دهم

وقتی با دست خالی
و در سکوتی مطلق
بانگ رهائی زدم
فریادم را کسی نشنید،

وقتی بمب های آمریکایی
آشیانه ام را در هم میکوبند
و همسایگان دزد و جانی من
با چهره ای کریه
پیام همدردی میفرستند
و در خفا پای میکوبند،
تا فریادم را مهار کنند
فریادم را کسی نخواهد شنید

خانه ام را ویران کنید
شهرم را در هم بکوبید
فرزندانم را به خاک و خون بکشید
فریادم خفه نخواهد شد
گوش ها یتان را بگیرید
من فریاد خواهم کرد
من خانه خواهم ساخت
من شهر آزادی را بنا خواهم کرد

ر. باقری