پیش از انکه آونگ شوی ،

تنت را خیرات کن اعدامی !

دستت را بده

              گوشت ر ا بده

                              چشمت را بده

                                               پایت را بده

کلیه ، کبد و اندکی خونت را

                                   ازبرای خدمت به خلق خدا

مغزوقلبت اما از آن قاضیست

                     در ضیافت قصاص مقدس

                                                به حکم قاصم الجبارین

این جا ؛

در سرزمین آیات

                     و عدل الهی

زندگان اعدام می شوند

                        نه مردگان

طناب دار

به دست و پاو چشم و کلیه

                             نیاز ندارد

گلوگاهت کافی است

بخشنده باش اعدامی

                          تا رستگار شوی

                                              در پناه شریعت

                                                                  به حکم قاضی

  • ابراهیم رئیسی ، رئیس قوه قضائیه « اهدائ »اعضای بدن محکومان به اعدام و قصاص را پیش از اجرای حکم ، به مجر یان ابلاغ کرد!!!

                                                                                      07/07/2019

                                                                                             پاریس