شنبه: در برنامه چشم اندازهای این هفته علی دماوندی و تقی روزبه به مسائل سیاسی هفته، سخنرانی خامنه ای ،بحران سیاسی -اجتماعی و تمرکز شعارها و اعتراضات علیه خامنه ای و حرم نظام حکومتی ، اوج گیری جنبش دانشجویی، رویکردهای حکومتی به انتخابات مجلس ، ماشه برجام و رویکردهای اروپایی -امریکایی به آن ونتایج حاصله از تشدید تحریمها و فشارها.

 

یکشنبه: ۱- زمین لرزه های پسا سلیمانی وادامه آبان در دی ماه در برنامه گفتگوی سیاسی هفته با شرکت علی دماوندی و مجید دارابیگی ۲- ارزیابی از وضعیت کنونی، اشکال سازماندهی در شرایط قیام با نگاهی به روند کنونی؛ کلیپی از سیل بلوچستان و کلیپ هایی از خیزش مجدد دیماه ؛ ۳- در برنامه گفت و گوهای کارگری از بهروز خباز با شرکت سیاوش دانشور و بهرنگ زندی ۴- مرثیه برای محسن شعری از حسن حسام.