با درود به شما و درود بر جنبش انقلابی مردم ایران

در سالگرد خیزش دیماه 1396 (ژانویه 2018) قرار داریم. خیزشی که طی ده روز بیش از صد شهر ایران را لرزاند. از ژانویه 2018 تا ژاویه 2020 ما شاهد یک دوره سیاسی نوین در ایران هستیم. دوره ای سرشار از رشد جنبش کارگری ، معلمان، بازنشستگان، حاشیه نشینان، زنان و سایر جنبشهای اجتماعی.

چه در خیزش انقلابی ژانویه 2018 و چه در خیزش انقلابی نوامبر  2019 و ژانویه 2020 اکثریت مردم ایران که کارگران، دانشجویان، جوانان بیکارو مردم تهیدست، بخش عمده آنرا تشکیل میدادند به میدان آمدند تا نه تنها به مخالفت با استبداد سیاسی و مذهبی بپردازند، بلکه استثمار، غارت، فساد و نابرابری طبقاتی موجود در نظام سرمایه داری ایران را به چالش بگیرند.

از اینرو آن عده که تصور میکنند مردم ایران فقط برای آزادی و دمکراسی و پایان دادن به استبداد مبارزه میکنند و هیچ هدفی برای استقرار برابری و عدالت اجتماعی ندارند کاملا اشتباه میکنند. نان ، کار ، آزادی در دوساله اخیر بیش از هرزمان به هم گره خورده اند.

از سویی دیگر مردم ایران در این دوره حساس دو ساله، بارها مخالفت خود را با سیاست خارجی ماجراجویانه جمهوری اسلامی برای گسترش ارتجاع شیعی اسلامی در خاورمیانه ابراز داشته اند و خواهان صرف میلیاردها دلار از ثروت به هدر رفته کشور برای تامین اجتماعی مردم و افزایش دستمزد واقعی کارگران هستند. با این همه بخش بزرگی از همین مردم مخالف جنگ و هر نوع مداخله امپریالیستی و نیز دخالت ارتجاع منطقه در امور ایران هستند و مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی را از مبارزه برای استقلال واقعی جدایی ناپذیر میدانند. به همین خاطر ما جزو آن بخش از اپوزیسیون ایران هستیم که به صدای سوم معروف هستند. یعنی صدایی که هم با کلیت جمهوری اسلامی مخالف است و خواهان سرنگونی ان از طریق یک انقلاب اجتماعی است و هم با کلیه سیاستهای امپریالیستی مرزبندی قاطع دارد . ما هم از رژیمهای روسیه و چین و ترکیه و غیره که متحد رژیم ایران هستند متنفرنم و هم از با امریکا و اسرائیل و عربستان و سایر مخالفین رژیم ایران . امگریالیستها و ارتجاع منطقه فقط به منافع خود فکر میکنند و اهمیتی برای منافع اکثریت مردم ایران قائل نیستند.

زنده باد استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی

زنده باد انقلاب برای سرنگونی رژیم اسلامی سرمایه داری ایران