نجف دریابندری یکی از برجسته ترین مترجمان آثار ادبی در ایران بود. او. در سال 1308 در ابادان به دنیا آمد. خیلی زود به جنبش چپ پیوست و همزمان با کودتای 28 مرداد 32 در ارتباط با حزب توده به زندان افتاد. در زندان فرمانداری نظامی تهران ( از سالهای 32 تا 36) نخستین ترجمه های خویش را بیرون داد و خیلی زود به یکی از پرکارترین و برجسته ترین مترجمان ایران تبدیل شد. او هیچگاه در دانشگاه تحصیل نکرده بود اما همچون بسیاری از نویسندگان و روشنفکران ایران - احمد شاملو و .. - مطالعه و سواد و پژوهش را در گرو مدرک دانشگاهی قرار نداد. او مقالات زیادی نیز به نگارش درآورده و همچنین به همراه همسر عزیزش کتاب مستطاب آشپزی ، از سیر تا پیاز را منتشر نمود. نجف دریابندری در سن 91 سالگی در  از میان ما رفت .

یاد عزیز او و آثار ادبی اش همواره با ما خواهد بود