- پيش از هر چيز بايد متوجه باشيم كه جمهورى اسلامى هم اكنون در كليت خود دچار عدم تعادل بى نظير گرديده و تصميمات بسيار شتابزده اى اتخاذ  و به اعمال و نمايش هاى مضحك و استهزا آميز ى مثل رونمايى از دستگاه كرونا ياب و غيره دست مى زند.

و اما با التفات به اين امر كه اين رژيم در حال حاضر در كلاف سردرگم و گيجه آورى از انواع بحران هاى مالى گرفتار آمده، با دستپاچگى عجيبى از مجلسيان خويش در واپسين لحظات عمرش و بدون اطلاع قبلى خواسته، كه لايحه حذف چهار صفر را يكروزه تصويب كند.

حال واهمه داريم كه كارشناسان رنگ وارنگ، فرصت مناسبى براى ارائه تفسيرات و تجزيه و تحليل هاى مبسوط درست و يا مغالطه آميز  در راديوها و تلويزيون هاى بى شمار پيدا كرده و غايت فورى فوتى حكومت اسلامى از اين امر كه همانا انحراف افكار  عمومى و عدم درك واقعيت امر درهم ريختگى كل اقتصاد كشور و تورم بسيار دلهره آور ماه هاى آينده است، ناديده بگيرند.

آرى تورم افسار گسيخته عامل و سبب اصلى اين تصميم و تصويب عجولانه قانون حذف صفرهاست و نبايد اجازه دهيم كه تلويزيون هاى معلوم الحال با گفتن داستان هاى هزار ويك شبى، ذهن ما را از درك اين واقعيت بسيار تلخ و زهرآلود كه آخرين رمق تهيدستان را نشانه گرفته است، بسوى مسائل كم اهميت تر منحرف سازند.