مردم را می‌کُشند و زبانشان هم دراز است

پرده‌های شرم و وقاحت را دریده‌ای واژه ای نمیتوانم پیدا کنم تا مورد خطابت قرار دهم. تو و سران رژیم فاسد جمهوری اسلامی چگونه می‌توانید در خصوص تبعیض علیه سیاه‌پوستان در آمریکا اظهار نظر کنید وقتی دستتان به خون هزاران انسان آزادیخواه آلوده است.
حق این‌را ندارید در خصوص خشونت پلیس در آمریکا بر علیه مهاجرین صحبت کنید وقتی مهاجرین بی‌پناه افغانستانی را زنده در آتش سوزاندید و یا در آب خفه کردید. در خصوص شهروندان خود نیز هر گونه اعتراض و حق‌خواهی را سرکوب، تجمعات را به خاک و خون کشیده و معترضین را با گلوله‌های جنگی قتل عام کرده‌اید.
چگونه میتوانید از حقوق بشر حرف بزنید وقتی چهل و یک سال است با دیکتاتوری، توحش و رقم زدن جنایات ضدبشری اولیه ترین حقوق انسانی را از مردم ایران سلب کرده و نمی‌گذارید مردم ایران نفس بکِشند.
در ماههای اخیر آنهم فقط در دو مورد ۱٥۰۰ نفر را در خیابان و ۱۷۶ نفر را در آسمان کُشتید.
خواهر من‌را چرا کُشتید؟ چون معترض بود چون در تجمعات شرکت کرده بود، چون یک آزادیخواه و دگراندیش بود.
وقتی این سوال را پرسیدم و دادخواه خون خواهرم شدم برای به سکوت کشاندنم بازداشتم کردید و تحت بدترین شکنجه های جسمی و پرسهای روانی قرار گرفتم .
با همین رسانه هایی که چهل و یک سال است مرگ بر آمریکا گفته اید و اکنون نیز حقوق بشر سیاهپوستان آمریکایی را از آن فریاد می‌زنید تلاش کردید قتل سازماندهی شده و فرمایشیِ خواهر من‌را قتلی شخصی جلوه دهید.
#زنده_باد_جنبش_نان_کار_آزادی
@zan_j