سرانجام بیماری سرطان رفیق عیدی نعمتی را از ما گرفت. ادبیات مترقی و مردمی و جنبش چپ ایران یکی از یاران پیگیر خود را از دست داد.

عیدی شاعر در فروردین ۱۳۳۳ خورشیدی در آغا جاری خوزستان متولد شد. او فرزند خانواده ای کارگری و زحمتکش بود . استبداد و نابرایهای طبقاتی حاکم در رژیم پهلوی، خیلی زود او و شماری دیگر از جوانان متعلق به خانواده های کارگری در خوزستان را به مبارزه علیه آن رژیم و هواداری از جنبش کمونیستی سوق داد. او به همراه تعدادی دیگر از جوانان مبارز در سال ۵۴ در گچساران به همین جرم دستگیر و سه سال از عمر خود را در زندان عادل آباد شیراز گذرانید و درآستانه  انقلاب ۵۷ به همت مردم از زندان آزاد شد.

 

رفیق عیدی نعمتی در زندان شیراز با تعدادی از پایه گذران اولیه راه کارگر آشنا شد و با آن عزیزان به همفکری سیاسی و نظری رسید  و با اعلام موجودیت راه کارگر در ۴ تیر ۵۸ به راه کارگرپیوست.

او ماههای قبل و بعد از انقلاب بهمن ، از فعالین و سازمانگران شورای کارگران پروژه ای و فصلی صنعت نفت گچساران بود و پس از جنگ ایران و عراق ، به استان فارس آمد و فعالیتهای خود را در تشکیلات راه کارگر شیراز ادامه داد. رفیق عیدی در سال ۵۹ به دلیل فعالیت و ارتباط با سندیکای کارگران پروژه ای فصلی آبادان در شهر شیراز دستگیر و دوباره به مدت شش ماه به زندان افتاد .این بار اما زندان حکومت اسلامی ! و سر انجام پس از اوجگیری سرکوب در تابستان ۶۰ و زیر ضرب رفتن تشکیلات راه کارگر در استان فارس، به ناچار از آنجا خارج و پس از مدتی دربدری، به عنوان پناهنده سیاسی به شهر تورنتوی  کانادا رسید.  

 

رفیق عیدی نعمتی از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران در تبعید و سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )  بود. شاعر میارزی که تا دم آخر وفادار به آرمان های انسانی و انقلابی خود ، برای آزادی ، عشق ، انسان و سوسیالیسم شعر سرود.

شاعر انقلابی و کمونیست ما در طول سه دهه تبعید ، در کنار فعالیتهای سیاسی ، با شعر زندگی کرد و آثاری ماندگار به یادگار گذاشت که بی گمان در تاریخ شعر و ادبیات مقاومت و متعهد ما ، ماندگار خواهد ماند.

تا کنون چهار کتاب شعراز او منتشر شده است :۱- چقدر سوراخ در این دیوار است ( 2008) ۲- صمیمیت های غارت شده ( 2012) ۳باد از پس پلکِ باد می وزد (2014) ۴ – آخرین انار پائیز (2017). و کتاب پنجمش زیر جاپ و در آستانه انتشار است. دریغا که مرگ کبود فرصت نداد تا عیدی ما پنجمین کتاب منتشر شده اش را ببیند.

 

سازمان ما یاد عزیز این مبارز و شاعر کمونیست را گرامی میدارد و با اندوه بسیار همدردی عمیق خود را به خانواده و یاران ، هموندانش در کانون نویسندگان ایران در تبعید و همرزمانش در سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)  اعلام  و به آنان تسلیت می گوید.

یاد و آثار ماندگارعیدی عزیز با ما و با فرداست.

 

سازمان راه کارگر

9 ژوئن 2019