▪️از فریادهای اعتراض زنان نساجی های نیویورک در سال ۱۸۷۹، نسبت به شرایط غیرانسانی کار و دستمزدهای نازل تا به امروز ۸ مارس روز همبستگی جهانی زنان، مبارزات همه جانبه و پیگیر زنان در زیر شدیدترین فشارها راه می پیماید. افت و خیزهای پیش رو هیچگاه مانع از این نگردید که ابتکارات و تلاش های زنان در جهت سازماندهی و ارتقاء سطح خواست هایشان خاموشی گیرد. تجربه همزمان استثمار و سلطه و فشار فزاینده سرمایه و ایدئولوژیهای واپسگرا و مدافع مردسالاری، آنان را در جایگاهی قرار می دهد که می توانند در برابر هرگونه اشکال ستم، نابرابری و سرکوب پیشرو باشند.
▪️به علاوه سرمایه داری متاخر با سیاست های خصوصی سازی و کاهش خدمات اجتماعی بی شک بیشترین لطمات را بر زنان وارد می آورد. زنانه شدن فقر، سوق داده شدن زنان به سوی کارهای پست و حاشیه ای، تجارت سکس و تن فروشی، بهره کشی از کار خانگی زنان و ... ارمغان سیستم حاکم برای زنان فرودست می باشد.
▪️در ایران شرایط زندگی و کار زنان علیرغم تاریخ طولانی مبارزات اعتراضی شان به مراتب دشوارتر و ستم های وارده دو چندان بیشتر است و سطح مبارزه از ابتدایی ترین حقوق مسلم تا رودررویی با حیاتی ترین مطالبات را در بر می گیرد.
▪️آزادی زن به معنای آزادی از همه قیود و فشارهایی است که در تمدن کنونی بشر وحشیانه محسوب می شوند.احترام به آزادی در انتخاب پوشش، حق برابر با مردان در زمینه نگهداری و تربیت فرزندان، ارث، جدایی و طلاق، انتخاب همسر یا شریک زندگی، حق کنترل زنان بر بدن خود و رضایت از بارداری، دسترسی به موقعیت و مسئولیت های برابر و همه جانبه در زمینه های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مزد برابر با مردان در مقابل کار یکسان، آزادی عقیده، بیان، تشکل، تجمع و ... مضمون بخشی از مطالبات انبوه زنان را تشکیل می دهند.
▪️بنابراین زنان در تمام جهان و ایران ضمن حفظ دستاوردهایشان، شعار کار برای تهیه نان و آزادی برای برخورداری از زندگی شایسته و انسانی را فریاد زده و در جهت محو عوامل تولید و بازتولید ستم و نابرابری از پای نمی نشینند.

گرامی باد ۸مارس (۱۷اسفند) روز جهانی زن!

"گروه اتحاد بازنشستگان"
اسفند ۱۳۹۷
@ordoyekar