خبر اصلی این است: سیستم قضایی-امنیتی حسابی وحشت کرده است! وقت اقدام اساسی و نهایی رسیده است!

پیام از هفت تپه به تمام کارگران و مزدبگیران در ایران و جریانات مدافع کارگران، مردم آزادیخواه و رسانه ها در ایران و جهان!

احکام سنگین صادر شده علیه کارگران هفت تپه و حامیان ما، بیش از هر چیزی، نشاندهنده وحشت سیستم از انفجار اعتراضات کارگری است.
ریاکارها و دروغگوها! بر دست کارگر بوسه میزنند و امان میدهند که کارگر در حضور آنها هرچه میخواهد گله کند تا بعد شرکایشان در دادگاه، کارگران را به حبس محکوم کنند! ریاکاران بیشرف! حنای شما برای ما کارگران رنگی ندارد! بوی وحشت شما مفت خورها تمام مملکت را برداشته است.

احکام صادره علیه همکاران و حامیان ما و احکام صادره علیه شرکت کنندگان در مراسم روز کارگر در تهران، در واقع آخرین دست و پا زدن سیستم قضایی-امنیتی است. میخواهند آخرین تقلا را بکنند بلکه با اعداد بیشتر به عنوان حبس، شاید کارگران بترسند! اما این احکام سنگین، نشانه نیاز شما جیره خواران سرمایه و سرکوب به ایجاد وحشت است؛ نشان دهنده ترس و وحشت و دستپاچگی شما حکومتی هاست. به خوبی میدانید یک دهم این احکام هم اجرا نمیشود زیرا عمر سیستم قضایی و سرکوب، کوتاه تر از این حرف هاست ????⛳️????

دوستان، همکاران و سایر کارگران در نقاط دیگر کشور! فعالان کارگری و جریانات مدافع کارگر!
این سیستم، حسابی ترسیده است. با اتحاد و اعتماد به نفس بیشتر، اعتراضات و اعتصاب ها را گسترش دهیم! اعتراضات علیه احکام صادره و علیه سیستم سرکوب را گسترش دهیم. اکنون که آنها اینهمه وحشت کرده اند، دقیقا وقت اقدام نهایی است!

علیه احکام صادره خواهیم ایستاد و از آن نترسیده ایم! برعکس، ما کارگران هفت تپه عمیقا مفتخریم که تا این درجه، باعث وحشت شما مفت خوران، دزدها، اختلاسگران، استثمار کنندگان و سرکوبگران شده ایم! ????????
ما پیامی که به قصد ایجاد رعب ارسال کردید را دریافت کردیم و آنرا به فاضلاب های شوش و هفت تپه و خوزستان سپردیم!  آیا پیام ما به شما به اندازه کافی، صریح و روشن است؟ از این بیشتر بترسید که ما متوجه ترس و وحشت و دستپاچگی شما شده ایم!

مبارزه تا لغو خصوصی سازی در نیشکر هفت تپه و مبارزه تا آزادی دوستانمان و تا درهم شکستن سیستم سرکوب و استثمار! ⛳️⛳️     

جمعی از کارگران هفت تپه- شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
♦️انتشار : کانال مستقل کارگران هفت تپه

⬆️ خبر اصلی این است: سیستم قضایی-امنیتی حسابی وحشت کرده است! وقت اقدام اساسی و نهایی رسیده است⛳️????????