در چهل سال استیلای جهل و جنایت حکومت اسلامی  سیر تکاملی مبارزات گارگران، معلمان ، زنان، خدمتگزاران سلامتی وبهداشت، کوشنگان حفظ محیط زیست وبلاخرە مبارزین پرتلاش حل مسئلە ملی درایران چشـم‌ گیر است ، هم اکنون همە هم‌زمان بپا خاستەاند، بە امید وحدت مبارزاتی هرچە بیشتر در دفع جرثومە حکومت اسلامی.
  برای پشتیبانی از مردم بپا خاستە ایران و اعتراض بە خشونت غیر انسانی حکومت اسلامی ایران روز شنبە بیست وسوم نوامبر ساعت سە بعداز ظهر در میدان"سن میشل" گرد هم آئیم. حضور همە آزادگان و مدافعین حقوق بشر و کوشنگان در استقرار دمکراسی هم‌صدا در محکوم کردن بکاربردن سلاح علیە مردم بی دفاع  ضروریست در دفاع از مردمی کە طالب پائین‌ترین حد زندگی خود هستند.
تاکنون انجمنها وکانونهای زیر آمادە حضور دراین گرد‌هم‌آئی هستند:
انجمن دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران
اتحاد بین المللی برای حمایت از کارگران ایران
جمعیت کردهای مقیم فرانسە -پاریس                              2019/11/19