سیاست های خانمان برباد ده رژیم جمهوری اسلامی ایران موج یک اعتراض همه جانبه را دامن زده است که خیزش آبان ماه نمودار گستردگی آن در اکثر شهرهای ایران بود. رژیم جمهوری اسلامی همه توانایی خود را به کار گرفت تا این اعتراضات را خاموش کند. ماشین سرکوب رژیم تاکنون جان بیش از سیصد تن را گرفته، چند هزار تن را زخمی و بیش از هفت هزار نفر را دستگیر نموده است. اگرحاکمیت در طول این خیزش به قطع اینترنت دست زد تا در یک قرنطینه خبری سرکوب خود را به پیش ببرد، اکنون در پی شکار و شناسایی معترضان برآمده و دستگیری ها را گسترش داده است. در این میان با فریب و تعهد خانواده های زندانیان به آنها فشار وارد مینماید که برای آزادی فرزندانشان خاموش بوده و از اطلاع رسانی در مورد آنها برحذر باشند تا رژیم در بی خبری محض به کشتار وسیع معترضان زندانی بپردازد.
جان هزاران نفر امروز در خطر است. گرد هم آئیم و به فشار بر خانواده ها اعتراض کنیم و از وقوع جنایتی دیگر جلوگیری کنیم. متحد و یکصدا خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی باشیم. این زندانیان فرزندان ما هستند که در اعتراض به تعدی رژیم به زندگی روزمره شان بپاخاسته اند. نگذاریم در خاموشی جان آنها را بگیرند.


شنبه ، 7 دسامبر 2019 - ساعت 3 الی 4
Art Gallery, Vancouver


کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران – ونکوور (کانادا)