این خانه سیاه است
 پنج شنبه ۱۴ آذر ماه

در اعتراض به سرکوب شورش گرسنگان

#آبان_۹۸_سرکوب_شورش_گرسنگان_

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از تمام  مردم ستمدیده، رنج کشیده،استثمار شده،از تمام آزاد اندیشان و انسان های شریف که از ستم و استثمار به تنگ آمده اند، خواستار است در اعتراض به سرکوب گرسنگان و کشتار عزیزان جان باخته،  روز پنج شنبه ۱۴ آذر ماه ۹۸، ساعت ۲۱ شب( ساعت ۹) حداقل  به مدت یک دقیقه چراغ های محل سکونت و کار، چراغ ماشین های در ترافیک و... را به  نشانه اعتراض کشتار مردم بی دفاع و‌ به نشانه احترام یاد جانباختگان  اعتراضات ابانماه ۹۸،خاموش کنند.

 با شعار نان کار آزادی ، در حمایت از شورش گرسنگان به پاخیزیم.

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۱۳ آذر ۹۸سرکوب شورش گرسنگان برای داشتن نان کار آزادی ،محکوم است.

#نان_کار_آزادی_
#شادی_رفاه_آبادی


آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه????