همچنین احکام سپیده قلیان ، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری  و عسل محمدی و امیر امیرقلی هر کدام به پنج سال زندان ازسوی دادگاه تجدیدنظر  تائید شد .

سندیکای کارگران شرکت واحد صدور چنین احکام ظالمانه را برای نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه و حامیان طبقه کارگر قویا محکوم میکند وخواستار لغو احکام و منع تعقیب قضائی برای تمامی فعالین کارگری و دانشجویی و معلمان دربند میباشد.


t.me/vahedsyndica