[امروز ۳۱ خرداد تجمع اعتراضی تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش درششمین روز اعتصاب،  در اعتراض به مطالبات معوقه. (https://t.me/vahedsyndica/3646)

کارگران هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق معوقه و عدم تمدید دفترچه های درمان و لغو خصوصی سازی در ششمین روز اعتصاب ، دست به تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شوش زدند .
کارگران نیشکر هفت تپه سالهاست درگیر مطالبات معوقه خود هستند و از آنجایی که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده و در حال حاضر کارفرمای نیشکر هفت تپه به علت تخلفات و  فساد مالی ازسوی مقامات قضایی تحت بازجویی میباشد .
متاسفانه کسی پاسخگوی دستمزد ومطالبات معوقه کارگران نیشکر هفت تپه نیست و کارگران هفت تپه در شرایط بسیار سخت معیشتی قرار دارند.

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن برسمیت شناختن حق اعتراض و اعتصاب برای همه ی کارگران ، از اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه قویا حمایت میکند و خواستار رسیدگی فوری مسئولان به خواسته ها ومطالبات معوقه کارگران معترض نیشکر هفت تپه می باشد.


t.me/vahedsyndica