ساناز الله یاری از اعضای نشریه گام که در پی وقایع هفت تپه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است، دچار عفونت چشمی شده است.

شرایط نگهداری متهمین در بند 209 زندان اوین که بازداشتی های وزارت اطلاعات در آنجا محبوس می شوند بسیار نامطلوب است. علاوه بر عدم جدی شمردن حال و شرایط سلامتی محبوسین و رسیدگی های سرپایی بهداری 209، فضای اتاق ها بسیار کم نور است و به دلیل عدم رسیدگی می توانند آغشته به انواع میکروبها و آلودگی ها باشند. فرد نیز در طول هفته به جز نوبتهای هواخوری که سر جمع به یک ساعت نیز نمی رسد در معرض هوای آزاد و نور طبیعی قرار نمیگیرد. این شرایط عمومی، باعث اثرات زیانبار می شود. این آثار سوء و زیانبار برای ساناز الله یاری که از عینکی با مجموع شماره های 10 استفاده می کند و بیش از 100 روز است که در آن سلول های نامطلوب حبس شده است، قطعا بیشتر بوده و چشمان وی دچار عفونت شده است.

نیروهای قضایی و امنیتی باید بدانند که مسئولیت تمام این آسیبها که بسیاری از آثارش دیگر قابل جبران نیست، با آنها بوده و ملزم به این هستند که متهمین را در شرایط مطلوبی نگهداری کنند و با آنها برخورد مجرمگونه نشود.

همچنین لازم به ذکر است که دوره بازجویی ساناز الله یاری، بیش از 70 روز است که به پایان رسیده و به صورت غیرقانونی از آزادی وی به قید وثیقه تا شروع مراحل دادرسی جلوگیری میشود.