اول ماه مه روز همبستگی و اتحاد طبقاتی بین المللی کارگران خجسته باد

آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن جشن اول ماه مه را برگزار می کند.

 

بحث و گفت وگو پیرامون: موانع جنبش کارگری، راه کارها و وظایف ما

 

با حضور:

رحمان حسین زاده

اسد کشاورزی

صلاح مازوجی

زمان: شنبه 27 آوریل از ساعت 18 تا 22

مکان:

Ethiopian Community Center

2A Lithos Road

Finchley Road

London NW3 6EF

 

نوشیدنی و غذا موجود است