پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در اطلاعیه پیشین خود به تشدید فشار و سرکوب فعالین کارگری، مدنی و سیاسی از جانب رژیم اسلامی هشدار داد. تهدید و دستگیری های قبل از اول ماه مه، دستگیری بیش از ۴۵ فعال کارگری، مدنی و دانشجویی در روز اول ماه مه و دستگیری تعدادی از معلمان در بزرگداشت روز معلم در روز دوم ماه مه نشان داد که این هشدار بسرعت عملی شده است. با شدت یابی و گسترش اعتراضات بحق کارگران و معلمین رژیم جمهوری اسلامی تنها راه مقابله با این اعتراضات را تهدید و ارعاب، دستگیری و زندان و اتخاذ روشهای بشدت سرکوب گرانه می بیند.
????حق تجمع کارگران در روز اول ماه و تجمع معلمان در روز معلم از ابتدایی ترین حقوق سندیکایی بین المللی است و هیج رژیمی حق تعرض به این حق ده ها سال شناخته و تثبیت شده بین المللی را ندارد. رژیم اسلامی با اتخاذ این گونه روش های سرکوب گرانه نه تنها خود را از نظر عدم رعایت بدیهی ترین حقوق کارگری و مدنی در انظار و مجامع بین المللی افشا می نماید بلکه به صراحت اعلام می دارد که تمایل و توان پاسخ گویی به خواست های اولیه شهروندان را ندارد.
????کارگران در روز اول ماه مه به زندانی بودن فعالین کارگری، گرانی و فقر و فلاکت اعتراض داشتند. معلمان در روز معلم خواستار آزادی معلمان زندانی، پرداخت به موقع دستمزدهای معلمین قراردادی، تامین امنیت شغلی معلمان غیر رسمی، بالا بردن کیفیت آموزش و توقف خصوصی سازی مدارس بودند. پاسخ رژیم اسلامی به این خواستها دستگیری دهها نفر از فعالین کارگری، معلمان، دانشجویان و فعالین حقوق مدنی بوده است.
????پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ضمن محکوم کردن شدید این اقدامات خواهان آزادی همه دستگیر شدگان روزهای قبل از اول ماه مه و دستگیرشدگان روز کارگر و روز معلم می باشد. همکاری، همبستگی و فعالیت مشترک تشکل های مستقل کارگری، معلمان، دانشجویان و کلیه فعالین مدنی تنها راه مقابله با تشدید سرکوب و دستگیری از طرف رژیم می باشد.
????سندیکاهای کارگری سوئد، که فعالیت در رابطه با ایران را در نهاد پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد- ایران سازمان دهی کرده است، اعلام میدارند که حقوق اتحادیه ای بخشی از حقوق بشر است و متعهد هستند که به حمایت خود از مبارزه اتحادیه ای برای ایجاد تشکل های مستقل و آزاد در ایران ادامه دهند. ما در همکاری با سازمان جهانی کار، آی.ال.او و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، آی.تی.یو.سی اقدامات ضروری را برای وادار کردن رژیم ایران به رعایت و تضمین حقوق اتحادیه ای و حقوق بشر انجام خواهیم داد.

ما خواستار :
• آزادی بی قید و شرط و فوری کارگران، معلمان و فعالین حقوق مدنی زندانی
• پایان دادن به انتساب اتهام واهی تهدید علیه امنیت کشور به مبارزات کارگری.
• پایان دادن فوری به ادامه اذیت و آزار، شکنجه و اجراء احکام قرون وسطایی بمانند شلاق
• برسمیت شناختن اتحادیه های آزاد و مستقل به عنوان نمایندگان قانونی و رسمی کارگران هستیم.

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران
استکهلم ٣ مه ۲۰۱۹