نمایندگان سندیکاهای بیش از ۵۰ کشور جهان، با پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران، خواهان آزادی فوری حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، خانم ها عاطفه رنگریز، نسرین جوادی، ندا ناجی، و آقایان کیوان صمیمی و فرهاد شیخی دستگیرشدگان گردهم‌آئی اول ماه مه ۲۰۱۹ و نیز سپیده قلیان و اسماعیل بخشی از نیشکر هفت تپه شدند.

بیانیه پشتیبانی