علی نجاتی ازاعضای این سندیکا طی احضاریه ای ازطرف دادسرای اوین (شهید مقدسی) به بازپرسی شعبه هفتم دادسرای اوین احضارشده است که میبایست درروزهای آینده خودش را به این دادسرا معرفی کند .
اسماعیل بخشی دیگر کارگر این کارخانه همچنان درزندان اوین بطور بلاتکلیف زندانی است .
علی نجاتی واسماعیل بخشی و سپیده قلیان درجریان اعتراضات واعتصابات چندماه گذشته بازداشت شدند که بخشی وسپیده قلیان همچنان درزندان هستند .

@vahedsyndica
تماس با سندیکا
@pvsyndica
t.me/vahedsyndica