امروز هفتم خرداد همسر وخانواده حسن سعیدی ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به همراه تعدادی از خانواده های بازداشتی های روزجهانی کارگر به دادسرای زندان اوین مراجعه کردند ، متاسفانه هیچگونه پاسخ مناسبی از مسئولین دادسرای اوین نگرفتند .
▪️درروز جهانی کارگر ۱۱اردیبهشت تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد وتعدادی ازفعالین کارگری ودیگر فعالین اجتماعی درمقابل مجلس بهارستان دراعتراض به وضعیت معیشت کارگران توسط عوامل امنیتی بازداشت شدند که تاکنون اکثریت بازداشتی ها با قرارکفالت وقراروثیقه اززندان آزاد شدند .
▪️متاسفانه حسن سعیدی وکیوان صمیمی ، ندا ناجی ، مرضیه امیری ، فرهاد شیخی و عاطفه رنگرزی همچنان دربازداشت هستند .
حسن سعیدی ازاعضای این سندیکا دربند۲۰۹زندان اوین بازداشت می باشد.

@vahedsyndica