بعدازگذشت بیش از۳۰روز ازبازداشت حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد قراربازداشت این کارگر زندانی امروز ۱۱خردادبه قراروثیقه ۳۳۰میلیون تومانی تبدیل شد .
درهمین ارتباط قراربازداشت ناهیدخداجو و فرهادشیخی ازدیگربازداشتی های روزجهانی کارگر به قراروثیقه تبدیل شد .
براساس‌اطلاع خانواده ها قراربازداشت عاطفه رنگریز ونداناجی ومرضیه امیری دیگر بازداشتی های روزجهانی کارگر که قراربازداشت ۳۰روزه آنان بپایان رسیده بود گویا مجددا قراربازداشت ۱۲روزه  برایشان صادرشده است.
 ازسرنوشت کیوان صمیمی هم درحال حاضر اطلاعی دردسترس نیست.
@vahedsyndica
تماس باسندیکا
@pvsyndica

t.me/vahedsyndica