ایرانیان آزادیخواە مقیم بریتانیا!

رژیم هار اسلامی سرمایە دەها کارگر، معلم، وکیل و نویسندە و فعال سیاسی و مدافع حقوق زنان و کودکان ... را سالهاست بە جرم دفاع از حقوق ابتدایی خود و همنوعان شان و بە بهانەهایت واهی و پوچ همچون "مخل امنیت ملی و غیرە" بە بند کشیدە است.

در حمایت از این انسانهای شرافتمند و آزادیخواە بە میدان بیائید و همصدا فریاد بزنیم کە : کارگر زندانی، معلم زندانی و زندانی سیاسی آزاد باید گردند.

حکومت جلادان اسلامی حاکم بر ایران را در انظار عموم بیشتر و بیشتر رسوا کنیم و تحت فشار قرار دهیم تا بە بهانە "فضای جنگی" نتواند بر زندانیان سیاسی بیش از این اعمال فشار کند.

ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیە زندانیان سیاسی در ایران هستیم.

با ما همراە شوید.

روز شنبە ٨ ژوئن ٢٠١٩، راس ساعت ١ بعد از ظهر

روبروی ایستگاە های ستریت کینزینگتون بعد حرکت بە سمت کنسولگری رژیم اسلامی در لندن

Saturday 8th June 2019

1pm to 3pm

Address: First Standing Opposite High Street Kensington Underground station, W8 5SA, Then rally to: Iranian Regime Consulate,  50 Kensington Ct, Kensington, London W8 5DD

 

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی در لندن

ژوئن ٢٠١٩