پس از مدتی وقفه در فعالیت های گروه و بسته شدن گروه و کانال بار دیگر با تلاش و همیاری بخشی از اعضا موفق به از سرگیری مجدد فعالیت در زمینه جنبش مطالباتی سراسری بازنشستگان گردیده ایم. در این روند همت و پشتکار سایر اعضا و اعتقاد راسخ به «خردجمعی» ، «ساختار شورایی» و حفظ مناسبات دموکراتیک و مستقل در تعیین حرکت نوین گروه، مهمترین نقطه قوت و پشتوانه مان محسوب می گردد.
درشرایط بحران زده و نابسامان کنونی که سطح معیشت و زیست بازنشستگان، شاغلان ( کارگران، معلمان، پرستاران و همه مزدبگیران)، بیکاران، زنان،جوانان و سایر اقشار زحمتکش بطور فزاینده ای رو به تباهی کشیده شده است، نمی توان متوقف ماند. همانگونه که مبارزات و مطالبه گری متشکل بازنشستگان طی سال های اخیر، در بستر خیابان  و مقابل نهادهای مسئول، اعتراضات و تجمعات پرشور و گسترده آنان را درپی داشته است.
با تکیه بر دستاورد های این جنبش رو به پیش و آگاهی به این که هیچ نیرویی بدون برخورداری از پشتوانۀ تودۀ همراه و همدرد قادر نخواهد بود گامی در راستای به کف آوردن حقوق مسلم و قانونی خود بردارد، تمامی همراهان بازنشسته را جهت همیاری، همدلی و تبادل بحث و تجربیات عملی حول محور مطالبات و حفظ منافع عمومی بازنشستگان فرا می خوانیم.

https://t.me/GEtehadbazneshastegan