بازنشستگان و پیشکسوتان کشوری فراخوان به برگزاری تجمع در برابر مجلس داده اند. متن این فراخوان به شرح زیر است:

▪️بازنشستگان ارجمند و فرهیخته
 
▪️همانطور که خودشما با تمام وجود رنجهای دوران اشتغال را  لمس کردید، وهر روز به امیدفردایی بهتر واقعیات وامیدهای زندگی شمابه تخیل پیوست، گمان میرود که  خدایان ثروت و قدرت دست از فریب ما بر نمیدارند و برآنند که با مستمری بخور ونمیر ما، خوابها و رویای امپراتوری خویش را به واقعیت برسانند ، وما همچنان دست نیازمان به سوی دامن بخشنده ی آنان دراز باشد.

▪️انچه ما درطول سالهای خدمت تجربه کرده ایم ،  این است که ، انسانیت ،حق وقانون بازیچه ی دست ، مسئولین بی درد و مرفه است  ، حال گریز ازاین سرنوشتی که خدایان ثروت و قدرت برای ما رقم زده اند به همت والای شما بستگی قطعی پیدا کرده است.

▪️به همین خاطر ازشما دعوت می شود ، در روز  ۲۸ خرداد ماه   ساعت ۱۰ مقابل مجلس ، با گامهای استوار وحضور پرشور ،اعتراض خود را نسبت به بیعدالتی و تبعیض و عدم اجرای کامل قانون ومدیریت خدمات کشوری  اعلام کنید.

بازنشستگان و پیشکسوتان کشوری
@ordoyekar