dard.jpg - 24.82 kB
کارفرمای نیشکرهفت تپه درادامه فشاربراسماعیل بخشی وخانواده وی،اقدام به فسخ قراداداونموده است وعلت این امررادستورمقام های امنیتی استان اعلام نموده است.ماکارگران هفت تپه تلاش هاومصیبت هایی راکه آقای بخشی دررسیدن به اهداف کارگران راهرگزفراموش نخواهیم کرد،زیراغیرت مااجازه نمی دهدکه نماینده ماوخانواده اوبیشترازاین زجربکشندوکارفرما ونهادهای امنیتی بایدعواقب این کاررابپذیرندودرصورتی که طی روزهای آتی قراردادوی تمدیدنشودوحقوقش پرداخت نشوددورجدیداعتراضات کارگری آغازخواهدشد.
یکی برای همه،همه برای یکی

⬆️ پیام همکاران
♦️انتشار توسط: کانال مستقل کارگران هفت تپه