پرونده کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  در شعبه بیست و هشتم دادگاه های انقلاب تهران در انتظار تعیین وقت رسیدگی می باشند
طبق کیفرخواست مندرج در پرونده ،عینا
اتهام های انتسابی آقای علی نجاتی  عضو  سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه عبارتند از : 1-اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
2-فعالیت تبلیغی علیه نظام
اتهام های انتسابی آقای  اسماعیل بخشی نماینده و سخنگوی کارگران این شرکت عبارتند از:
1-اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
2-اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام
3-توهین به مقام رهبری
4-نشر اکاذیب به قصد تشویش علیه اذهان عمومی
5-اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمع های غیرقانونی
گفتنی است  در خصوص موکل (آقای اسماعیل بخشی ) افزون بر اتهام های یاد شده ،اخیرا پرونده نشر اکاذیب در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی،  با شکایت مستقیم وزیر اطلاعات از این کارگر  مطرح شده بود که پس از صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول به در شعبه یکصد ودو دادگاه کیفری دو این شهرستان ارجاع و تعیین وقت رسیدگی به عمل آمده بود اما با صدور قرار  جهت رسیدگی توٲمان به علت آن که جرم اهم در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی می شود ، به شعبه 28دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
۱۷ تیر ۹۸

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه


#نان_کار_آزادی_حق_مسلم_ماست_

 #کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد_