ما بازنشستگان تا بازپس گرفتن اموال  و کنترل بر صندوقهای بازنشستگی، دستیابی به درمان رایگان  ( حذف بیمه های بی خاصیت و پر هزینه)، حقوق متناسب با زندگی استاندارد توام با رفاه و آسایش و برداشتن اهرم فشار از روی فعالین، کوتاه نخواهیم امد.
▪️برای آنکه نشان دهیم که دروغها و وعده های فریبکارانه را نمی پذیریم ، بار دیگر درکنارهم خواهیم ایستاد و مطالبات به حق خود را تمام قد فریاد خواهیم زد.

۲۵ تیرماه (روز تامین اجتماعی)
ساعت ۱۰ صبح
تهران. آزادی. مقابل وزارت  کار و رفاه احتماعی


@ordoyekar