با ادامه و گسترش فلاکت عمومی مخصوصا" شرایط مشقت بار بازنشستگان و نومید از اراده ی دولت به خصوص وزارت آموزش و پرورش و تعلل سازمان برنامه و بودجه برای تغییر و بهبود این وضعیت با عدم پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت ، ما بازنشستگان برمیثاق و پیمانی که بسته ایم مبنی بر اینکه ؛
تا حق خود نگیریم   از پای نمی نشینیم
????????????????????????????????????????
     ????بار دیگر در روز شنبه 5 مرداد ماه 1398 ساعت 10 صبح درمقابل سازمان برنامه و بودجه برای مطالبه ی پاداش پایان خدمت خود تجمع خواهیم کرد.
????در شرایطی که با پایبن آمدن ارزش پول ملی نسبت به سال قبل ، ارزش پاداش هم بیش از سه برابر کاهش پیدا کرده است .

    ???? لذا ما بازنشستگان ایثارگر، جانباز و نیز فرهنگیان بازنشسته سال 97 هم خواهان پاداش پایان خدمت خود به صورت یکجا و فوری هستیم .

   ما بازنشستگان برای جلوگیری از تعرض بیشتر به سطح زندگی و برای بهبود وضعیت معیشت و درمان خود با حضور متحدانه ، نیازهای بودجه زندگی مان ( پاداش ) را درکف خیابان و مقابل سازمان برنامه و بودجه فریاد خواهیم زد و برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد .

وعده ی ما :
ساعت 10 صبح
روز شنبه 5 مرداد ماه 1398

محل تجمع :
مقابل سازمان برنامه و بودجه