چاپ


در این‌ارتباط خانواده باز داشت شده گان و همچنین فعالین  و مدافعان جنبش کارگری درجلو محل این دادگاه!!؟ حضور داشتند که خوش آیند نیرو های لباس شخصی نبود.
چون لباس شخصی ها تحمل حضور چشم گیرتجمع گنندگان‌را نداشتند، ضمن ممانعت از پیوستن دیگران به این تجمع، با افراد حاضر  در محل، درگیر شده که در نتیجه ۶ نفر از افراد حاضر در محل توسط لباس شخصی ها بازداشت شدند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه این عمل ضد کارگری را محکوم کرده و خواهان آزادی این عزیزان می باشد

#۱۲_مرداد_محاکمه_نان_کار_آزادی_


#نان_کار_آزادی
                   #شادی_رفاه_آبادی
                                           

#کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد_
سندیکای نیشکر هفت تپه