به نام عدالت
دیروز هم زمان با دادگاه اسماعیل بخشی در دادگاه انقلاب تهران ،دادگاه چند نفر از کارگران هفت تپه در دادگاه شوش برگزارشد که شاکی آنها دادستان شوش بود،اما نکته جالب ماجرا این است که قاضی پرونده باصراحت کامل به کارگران اعلام‌ می کند برای اثبات بی گناهی خود باید رضایت اسدبیگی مدیرعامل هفت تپه راجلب کنید!!نمی دونم اسدبیگی مدعی العموم شده یا دادستان کارمند اسدبیگی شده! به حال شهرشوش باید خون گریه کرد که تمام مسئولان دولتی و امنیتی آن به طرف اسدبیگی غش کرده اند و این فساد گسترده من را یاد فیلم های هندی که درآن تمام مسولین فاسد و رشوه بگیر یک بزرگ اقا هستند،می اندازد.
هرچه بگندد نمکش می زنند
وای به روزی که بگنددنمک.
ازهفت‌تپه تاتهران
زحمتکشان درزندان

متن ارسالی از همکاران- ♦️انتشار : کانال مستقل کارگران هفت تپه

⬆️برگزاری همزمان دادگاه چند کارگر هفت تپه در شهر شوش و نوکری قاضی برای اسدبیگی